NĂM 2023 - ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cổng thông tin điện tử

Phường Đông Khê

Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân phường Đông Khê
Địa chỉ: 275 đường Đông Khê

 

Liên kết